Logo UE

Program "Rodzina 500 plus"

Logo - Drogowskaz dla rodzin

RODO - Klauzule informacyjne związane z obowiązkiem wynikającym z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. .pdf (508 KB)


MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W BYTOMIU (MOPR)
z siedzibą przy ul. Strzelców Bytomskich 16
41-902 Bytom

prowadzi rekrutację kandydatów do pracy na stanowisko:
PRACOWNIK SOCJALNY

Szczegóły oferty, w tym wymagania kwalifikacyjne wobec kandydatów oraz zakres realizowanych zadań na oferowanym stanowisku w załączniku:
Pracownik socjalny .pdf (309 KB) - oświadczenie .pdf (343 KB)


MOPR CZEKA NA KANDYDATÓW NA RODZICÓW ZASTĘPCZYCH

Dzieciaki

ARTYKUŁY I REPORTAŻE

Logo TVP3 KatowiceSfera TV

Informacje dostępne są pod nr tel. 32 388 61 55 lub
w MOPR w Bytomiu przy ul. Strzelców Bytomskich 21 (pok. 33).


Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu poszukuje kandydatów na zawodowe i niezawodowe rodziny zastępcze.

Wyczerpujących informacji na ten temat udzielają pracownicy Działu Wsparcia Rodziny pod nr telefonów 32 388-90-61 lub 32 388-61-53.

KTO MOŻE ZOSTAĆ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ LUB RODZINNYM DOMEM DZIECKA, czyli wymagania dla kandydatów na rodziców zastępczych:

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone małżonkom lub osobie niepozostającej w związku małżeńskim, którzy:

  • dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej tj. świadczą swoim dotychczasowym zachowaniem, że będą dobrze pełnić tę rolę,
  • nie są i nie byli pozbawieni władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona,
  • wypełniają obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego,
  • nie są ograniczeni w zdolności do czynności prawnych,
  • są zdolni do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniami o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, wystawionymi przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
  • posiadają pozytywna opinię psychologiczną  o predyspozycjach i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej,
  • przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, m.in. rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego, właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań oraz wypoczynku i organizacji czasu wolnego. Należy dodać, że kryterium "odpowiednich warunków mieszkaniowych i bytowych" jest kryterium ocennym, które nie zostało ściśle sprecyzowane. Oceny jego spełniania dokonuje organizator rodzinnej pieczy zastępczej tj. Dział Wsparcia Rodziny w MOPR Bytom.

Warto zauważyć, że w przypadku rodziny zastępczej niezawodowej, co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów, np. wynagrodzenie za pracę, emeryturę. Ponadto kandydaci na rodziny zastępcze niezawodowe lub zawodowe oraz rodzinne domy dziecka nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
Kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej oraz do prowadzenia rodzinnego domu dziecka winni posiadać świadectwo ukończenia szkolenia organizowanego przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.

Informujemy, że Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu zapewnia możliwość uzyskania przez osoby bezdomne schronienia w noclegowni lub ogrzewalni funkcjonujących na terenie Miasta Bytomia przy ul. Kosynierów 26.

Bliższych informacji udzielają pracownicy Terenowego Punktu Pomocy Środowiskowej Nr 6 przy ul. Huty Julia 10 w Bytomiu tel. 32/281-14-42 (poniedziałek 7.30-17.00, wtorek – czwartek 7.30-15.30, piątek 7.30-14.00).
Po godzinach pracy punktu osoby bezdomne mogą udać się bezpośrednio do noclegowni lub ogrzewalni – gdzie uzyskają możliwość schronienia.
Noclegownia czynna jest przez cały rok, przez 7 dni w tygodniu w godzinach:
od 01 października do 31 marca od 18.00 – 8.00, a od 01 kwietnia do 30 września od 19.00 do 7.00.
Ogrzewalnia czynna jest przez cały rok, przez 7 dni w tygodniu, w godzinach:
od 01 października do 30 kwietnia – od 18.00 do 8.00, od 01 maja do 30 września – od 19.00 do 7.00.

W przypadku dużego spadku temperatur ww. placówki działają całodobowo.

Z uwagi na spadek temperatur w okresie zimowym prosimy o reagowanie w przypadku powzięcia wiadomości o osobie przebywającej na terenie Miasta Bytomia, wymagającej udzielenia pomocy w formie schronienia oraz niezwłoczny kontakt telefoniczny na wskazany powyżej numer telefonu Terenowego Punktu Pomocy Środowiskowej Nr 6 lub pod numery: Policja – 997, Straż Miejska – 986.

 

25 PAŹDZIERNIK 2019
26 LISTOPAD 2019
18 GRUDZIEŃ 2019
24 STYCZEŃ 2020
25 LUTY 2020
25 MARZEC 2020
24 KWIECIEŃ 2020
25 MAJ 2020
25 CZERWIEC 2020
24 LIPIEC 2020
25 SIERPIEŃ 2020
25 WRZESIEŃ 2020

26 LISTOPAD 2019
18 GRUDZIEŃ 2019
24 STYCZEŃ 2020
25 LUTY 2020
25 MARZEC 2020
24 KWIECIEŃ 2020
25 MAJ 2020
25 CZERWIEC 2020
24 LIPIEC 2020
25 SIERPIEŃ 2020
25 WRZESIEŃ 2020
26 PAŹDZIERNIK 2020

15 PAŹDZIERNIK 2019
15 LISTOPAD 2019
16 GRUDZIEŃ 2019
15 STYCZEŃ 2020
14 LUTY 2020
16 MARZEC 2020
15 KWIECIEŃ 2020
15 MAJ 2020
15 CZERWIEC 2020
15 LIPIEC 2020
14 SIERPIEŃ 2020
15 WRZESIEŃ 2020
15 PAŹDZIERNIK 2020
16 LISTOPAD 2020
15 GRUDZIEŃ 2020
15 STYCZEŃ 2021
15 LUTY 2021
15 MARZEC 2021
15 KWIECIEŃ 2021
14 MAJ 2021

10 PAŹDZIERNIK 2019
12 LISTOPAD 2019
10 GRUDZIEŃ 2019
10 STYCZEŃ 2020
10 LUTY 2020
10 MARZEC 2020
09 KWIECIEŃ 2020
11 MAJ 2020
10 CZERWIEC 2020
10 LIPIEC 2020
10 SIERPIEŃ 2020
10 WRZESIEŃ 2020
09 PAŹDZIERNIK 2020
10 LISTOPAD 2020
10 GRUDZIEŃ 2020


* Informujemy, że w przypadku braku środków na wypłatę we wskazanym dniu świadczenie wypłacone będzie po wpływie dotacji.

Wernisaż wystawy pracW najbliższym czasie czeka nas ciekawe wydarzenie. Prace osób uczestniczących w warsztatach kreatywnych organizowanych, w ramach projektu AS Aktywny Społecznie będą zaprezentowane mieszkańcom Bytomia w Miejskiej Bibliotece Publicznej przy placu Sobieskiego. Przez trzy tygodnie będzie można oglądać rękodzieło artystyczne i rzemieślnicze oraz prace plastyczne wykonane przez dzieci i dorosłych. Wernisaż rozpocznie się 23 września o godzinie 16.00. pokazem mody damskiej i dziecięcej. Wszystkich zainteresowanych bardzo serdecznie zapraszamy do Rotundy.

Plakat - Nordic walkingAktywne poranki to okazja do zafundowania organizmowi zdrowej dawki ruchu angażującego prawie wszystkie nasze mięśnie. Można wybrać się na spacer z kijkami pod okiem nie lada instruktorki wicemistrzyni Europy Katarzyny Marondel.

Na spacer z kijkami zbieramy się zawsze o godzinie 9.00. W miesiącu wrześniu i październiku Nordic Walking będzie aż trzy razy w tygodniu: w poniedziałki lub wtorki, w Punkcie Terenowym nr 8 przy ul. Stolarzowickiej 35 w Miechowicach, w środy chodzimy w Parku Miejskim im. Józefa Kachla, a w piątki, spotykamy się przy  Punkcie Terenowym nr 5 przy ul. Orzegowskiej 20a, w Szombierkach.

 

Czytaj więcej: Nordic Walking

Logo PFRON

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu informuje, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych podjął decyzje o uruchomieniu w bieżącym roku naboru wniosków o dofinansowanie zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym w ramach pilotażowego programu Aktywny Samorząd - Moduł I, Obszar C, Zadanie 1.

Adresatami pomocy są osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności (do 16 roku życia) oraz osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, których stan zdrowia uniemożliwia samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym. Dodatkowym kryterium, upoważniającym do korzystania z tej pomocy, jest wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie.  Osoby, które nie uczą się i nie są zatrudnione mogą otrzymać wsparcie po uzyskaniu pozytywnej opinii eksperta PFRON, potwierdzającej rokowania uzyskania zdolności do pracy albo do podjęcia nauki w wyniku wsparcia udzielonego w programie.

Czytaj więcej: Dofinansowanie zakupu wózka...

Logo PFRON

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu informuje, że trwa nabór wniosków
o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową oraz Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.
Dokumenty programowe są dostępne na stronie internetowej PFRON https://www.pfron.org.pl.
Wnioski oraz zasady rozpatrywania wniosków o udzielenie dofinansowania w ramach pilotażowego programu Aktywny Samorząd dostępne są na stronie MOPR www.mopr.bytom.pl oraz w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie przy ul. Strzelców Bytomskich 16, na parterze, w pokoju nr 3 w godzinach przyjmowania stron, tj. poniedziałek 14:00 – 16:30 oraz wtorek – piątek 8:00 – 12:00.

Czytaj więcej: Aktywny samorząd 2019

Plakat CWR

Jak być lepszym rodzicem?

To pytanie, przynajmniej raz w życiu zadał sobie każdy rodzic. Korzystamy z poradników, wsparcia  bliskich, wymiany doświadczeń ze znajomymi. Ostatecznie jednak, musimy wypracować swój model opieki nad tymi najmniejszymi członkami naszego społeczeństwa. 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu wspiera rodziców, w tym również rodziców zastępczych, w pełnieniu ich życiowej roli. Między innymi  w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pt.  Centrum Wsparcia Rodziny edycja I prowadzony jest cykl zajęć adresowany do rodzin, dotyczący budowania relacji, rozwiązywania konfliktów, wentylowania negatywnych emocji,  roli zabawy i podziału obowiązków domowych. W tych wyjazdowych formach wsparcia uczestniczyło dotychczas 210 osób dorosłych i 434 dzieci.

Uczestnicy/ uczestniczki projektu mogą na co dzień korzystać ze wsparcia koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, asystentów rodziny oraz porad specjalistów takich jak: psycholog, pedagog lub terapeuta zajęciowy.