Logo UE

Program "Rodzina 500 plus"

Logo - Drogowskaz dla rodzin

Logo Rodzina 500 plus

 
KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK?

 • matka lub ojciec, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu matki albo ojca
 • opiekun faktyczny dziecka jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na jego utrzymaniu  (tj. osoba, która opiekuje się dzieckiem i wystąpiła do sądu z wnioskiem o przysposobienie dziecka)
 • opiekun prawny dziecka
 • dyrektor domu pomocy społecznej

KWOTA ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO

Świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500,00 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie, do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia.
W przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach, kwotę świadczenia wychowawczego ustala się każdemu z rodziców w wysokości połowy kwoty przysługującego za dany miesiąc świadczenia wychowawczego.

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE NIE PRZYSŁUGUJE, JEŻELI:

 • dziecko pozostaje w związku małżeńskim,
 • dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie (młodzieżowy ośrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, areszt śledczy, zakład karny oraz szkołę wojskowa lub inną szkołę, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie) albo w pieczy zastępczej,
 • pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko,
 • członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej,

WPŁYW ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO NA UPRAWNIENIA DO INNYCH ŚWIADCZEŃ

Świadczenie wychowawcze nie będzie uwzględnianie w dochodzie rodziny przy ustalaniu prawa do innych form wsparcia, m.in.: świadczeń rodzinnych, świadczeń funduszu alimentacyjnego, dodatków mieszkaniowych, pomocy społecznej czy stypendiów szkolnych. Uzyskanie świadczenia wychowawczego nie będzie miało zatem wpływu na uprawnienia do wymienionych form pomocy.

DOKUMENTY WYMAGANE OD WSZYSTKICH WNIOSKODAWCÓW

Składając wniosek o przyznanie świadczenia wychowawczego należy posiadać:

 1. dokument tożsamości ze zdjęciem - do wglądu pracownika przyjmującego wniosek w celu potwierdzenia tożsamości;
 2. dokumenty potwierdzające status wnioskodawcy, zależnie od sytuacji:
 • opiekun prawny dziecka – kserokopia orzeczenia sądu o ustaleniu opiekuna prawnego, bądź zaświadczenie z sądu
 • opiekun faktyczny – odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienia dziecka,
 • osoba będąca w separacji – kserokopia prawomocnego  orzeczenia sądu orzekającego separację
 • osoba rozwiedziona – kserokopia prawomocnego  orzeczenia sądu orzekającego rozwód
 • odpis orzeczenia sądu wskazującego na pozostawanie dziecka pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach
 • w przypadku cudzoziemców – kartę pobytu

  oraz inne wskazane przez pracownika po ustaleniu sytuacji osoby ubiegającej się o świadczenie.

WAŻNE! Oryginał dokumentu należy przedstawić do wglądu pracownikowi przyjmującemu wniosek.