Logo UE

 

Program asystent rodziny na rok 2022


Program Opieka wytchnieniowa
 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej


Herb Bytomia


ŚDS Integracja


Logo MRPIPS


Logo rodzina.gov.pl

rodzina.gov.pl


Logo PFRON


Logo SOW


PUP Bytom


 

Praca-bytom.info


Logo Portalu OPS


Logo Bytom od Nowa


Logo podatki.gov.pl

 
 
 
 
 
 

22 1560 1049 0000 9030 0005 3314  wpłaty za usługi opiekuńcze,  pielęgnacyjne; odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej, mieszkaniach chronionych; koszty upomnienia; wszystkie nienależnie pobrane świadczenia

52 1560 1049 0000 9030 0005 3356  wpłaty za usługi specjalistyczne

60 1560 0013 0383 0201 0000 0001  wpłaty za wydanie zaświadczenia

40 1560 0013 2008 2964 3000 0048  wpłaty dot. Kart Dużej Rodziny

13 1560 0013 2008 2964 3000 0049  wpłaty dot. Kart Parkingowych i Legitymacji

UWAGA! Wpłaty za wydanie karty parkingowej (21 zł) i duplikatu legitymacji (15 zł) należy dokonać dopiero po weryfikacji uprawnień do ich posiadania u pracownika Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Bytomiu pod numerem tel. 32 388-67-10 lub 32 388-67-04

WAŻNE !  W tytule wpłat należy wpisać imię i nazwisko osoby, za którą dokonywana jest wpłata.

Godziny pracy kasy (ul. Strzelców Bytomskich 16, pokój 9):

poniedziałek 10.00 - 15.30, przerwa 12.30 - 13.00

wtorek         10.00 - 14.00, przerwa 11.30 - 12.00

środa           10.00 - 14.00, przerwa 11.30 - 12.00

czwartek      10.00 - 14.00, przerwa 11.30 - 12.00

piątek          10.00 - 12.30, przerwa 11.00 - 11.30

WZÓR WNIOSKU O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O KORZYSTANIU BĄDŹ NIE KORZYSTANIU Z POMOCY MOPR dostępny jest na naszej stronie internetowej (zakładka: Druki do pobrania – Zaświadczenie o korzystaniu z pomocy MOPR) lub w formie papierowej - druki wyłożone przy urnie, wystawionej przy wejściu głównym do budynku przy ulicy Strzelców Bytomskich 16.

Wysyłka korespondencji (decyzja, zaświadczenie, inne pismo) dokonywana będzie częściowo za pośrednictwem operatora pocztowego.

Przesyłanie informacji do części klientów za pośrednictwem gońców (wyłącznie poprzez pozostawienie w odbiorczych skrzynkach adresowych awiza) o możliwości odbioru korespondencji bezpośrednio w Ośrodku, ze wskazaniem godzin odbioru przysyłki, ustalonych z innymi działami merytorycznymi, które będą także miały wyznaczony czas na bezpośredni kontakt w klientem.

Awiza wystawione po 15 maja br. stanowią podstawę do odbioru korespondencji w Ośrodku. Przypominamy o obowiązku posiadania dowodu tożsamości, a także ważnego pełnomocnictwa (w przypadku odbioru korespondencji osobie trzeciej).


RODO - Klauzule informacyjne związane z obowiązkiem wynikającym z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. .pdf (508 KB)


MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W BYTOMIU (MOPR)
z siedzibą przy ul. Strzelców Bytomskich 16
41-902 Bytom

prowadzi rekrutację kandydatów do pracy na stanowisko:
PRACOWNIK SOCJALNY

Szczegóły oferty, w tym wymagania kwalifikacyjne wobec kandydatów oraz zakres realizowanych zadań na oferowanym stanowisku w załączniku:
Pracownik socjalny .pdf (309 KB) - oświadczenie .pdf (343 KB)


MOPR CZEKA NA KANDYDATÓW NA RODZICÓW ZASTĘPCZYCH

Dzieciaki

ARTYKUŁY I REPORTAŻE

Logo TVP3 KatowiceSfera TV

Informacje można uzyskać w Dziale Pieczy Zastępczej i Asysty Rodzinnej
MOPR w Bytomiu przy ul. Strzelców Bytomskich 21 (pok. 33).


Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu poszukuje kandydatów na zawodowe i niezawodowe rodziny zastępcze.

Wyczerpujących informacji na ten temat udzielają pracownicy Działu Wsparcia Rodziny pod nr telefonów 32 388-90-61 lub 32 388-61-53.

KTO MOŻE ZOSTAĆ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ LUB RODZINNYM DOMEM DZIECKA, czyli wymagania dla kandydatów na rodziców zastępczych:

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone małżonkom lub osobie niepozostającej w związku małżeńskim, którzy:

Warto zauważyć, że w przypadku rodziny zastępczej niezawodowej, co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów, np. wynagrodzenie za pracę, emeryturę. Ponadto kandydaci na rodziny zastępcze niezawodowe lub zawodowe oraz rodzinne domy dziecka nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
Kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej oraz do prowadzenia rodzinnego domu dziecka winni posiadać świadectwo ukończenia szkolenia organizowanego przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.

W dniach 21-23 lutego 2023 roku przedstawiciel naszej organizacji uczestniczył w warsztatach dotyczących standardu usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi, opracowanego i wdrożonego w ramach projektu pn. "Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi".

Czytaj więcej: Projekt "Sami-Dzielni!" -...

Logo PFRONLogo MOPR


Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu informuje, że od 1 marca 2023 r. zostanie otwarty nabór wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową oraz Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Czytaj więcej: Aktywny samorząd 2023

Plakat

Wraz z końcem 2022 roku zakończył się projekt Rewitalizacja z Klubem Integracji Społecznej edycja II współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Był on realizowany przez Miejski Ośrodek PomocyRodzinie przez ostatnie 3 lata. W tym okresie w projekcie uczestniczyły 62 osoby, które poszerzały swoją wiedzę i rozwijały umiejętności poprzez udział w różnych zajęciach, takich jak:

  • treningi z zakresu reintegracji społecznej, dzięki którym uczestnicy i uczestniczki nauczyli się m.in. jak radzić sobie ze stresem, jak uwierzyć w siebie, jak skutecznie komunikować się z drugim człowiekiem, czy napisać atrakcyjne CV;
  • wyjazdowe treningi integracyjne w Międzybrodziu Żywieckim, podczas których uczestnicy mieli okazję poznać się bliżej;
  • spotkania edukacyjne ze specjalistami, wśród których znaleźli się: prawniczka, terapeutka uzależnień, lekarz pediatra, dietetyczka czy edukator ekologiczny, którzy przekazali uczestnikom wiele ciekawych i przydatnych informacji ze swoich dziedzin. I tak: uczestnicy i uczestniczki dowiedzieli się np. jak ogłosić upadłość konsumencką, gdzie może zgłosić się po wsparcie osoba współuzależniona, jak dbać o odporność u dziecka, jak przygotować zdrowe i smaczne przekąski, czy jaki wpływ na organizm ma smog;
  • zajęcia komputerowe i kurs ECDl e-Citizen, na których uczestnicy i uczestniczki projektu poznali podstawy obsługi komputera i nauczyli się, jak korzystać z Internetu w codziennym życiu;
  • warsztaty kreowania wizerunku osobistego z metamorfozą, podczas których uczestnicy i uczestniczki nabyli wiedzę z zakresu autoprezentacji oraz oddali się w ręce wykwalifikowanych specjalistów – fryzjera, barbera, kosmetyczki, specjalistki ds. wizerunku – i zmienili swój wygląd zewnętrzny;
  • zajęcia z pośrednikiem pracy/coachem kariery, który pomagał uczestnikom wytyczyć ścieżkę kariery i wspierał w aplikowaniu o pracę;
  • kursy zawodowe, które przyczyniły się do podniesienia kwalifikacji zawodowych 39 uczestników i uczestniczek oraz zwiększyły ich szanse na znalezienie pracy, takie jak: kurs magazyniera z obsługą wózka jezdniowego, kurs spawania łukowego, kurs prawa jazdy kat. B, kurs sprzedawcy, kurs pracownika administracyjno-biurowego, kurs profesjonalnego sprzątania, kurs podstaw sprzedaży internetowej;
  • staże zawodowe, dzięki którym 9 osób zdobyło doświadczenie zawodowe, wykonując obowiązki pomocy kuchennej, woźnej, pomocnika magazyniera, pracownika ds. social mediów i reklamy;
  • zajęcia rozwijające kreatywność, podczas których uczestnicy projektu rozwijali umiejętności manualne, tworząc piękne stroiki okolicznościowe, wykonując własnoręcznie mydełka, świeczki i las w słoiku czy szyjąc torby, kominy i poduszki.

Czytaj więcej: Zakończenie projektu...

Logo MOPRMiejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu prowadzi stały nabór kandydatów na opiekunów prawnych osób całkowicie ubezwłasnowolnionych i kuratorów osób częściowo ubezwłasnowolnionych.

Ogłoszenie .pdf (427 KB)
Oświadczenie .pdf (196 KB)

Dyrekcja Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Bytomiu składa serdeczne podziękowania kierownictwu i pracownikom Ochotniczej Straży Pożarnej w Stolarzowicach oraz Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej za zorganizowanie i przeprowadzenie instruktażu z pierwszej pomocy w dniach 18.01, 24.01, 27.01 dla pracowników tut. Ośrodka. Podziękowania należą się także Szkole Podstawowej nr 46 im. Bractwa Kurkowego Grodu Bytomskiego, za bezpłatne użyczenie sali gimnastycznej, jako miejsca w/w zdarzenia.

Logo projektu Norway GrantsW styczniu 2023 r. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu rozpoczął realizację nowego projektu pn. „Relacja ma MOC - profilaktyka przemocy domowej w Bytomiu”. Projekt realizowany jest w ramach Programu „Sprawiedliwość” i finansowany ze środków funduszy norweskich i środków krajowych.

Działania projektowe będą realizowane na obszarze Bytomia (w szczególności w dzielnicy Stroszek) przez cały 2023 rok. Projekt skupi się na wczesnej profilaktyce przemocy domowej i będzie częścią pilotażu realizowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości pn. „Pilotażowe wdrożenie zintegrowanych programów zapobiegania przemocy domowej”. W ramach projektu planuje się stworzenie kompleksowego programu przeciwdziałania przemocy domowej, który będzie opierał się na założeniu, że wczesne reagowanie na zaburzenia relacji między partnerami może się przyczynić do zahamowania zjawiska przemocy. W tym celu MOPR zaprosił do współpracy przy realizacji projektu inne instytucje i podmioty działające w obszarze społecznym, takie jak: szkoły podstawowe, przedszkola miejskie, Policja, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom, Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej czy poradnie zdrowia.

Czytaj więcej: Relacja ma MOC